Algemene voorwaarden

1. Identificatie

1.1 De verkoper

Infra-Red sprl. Rue Belvaux 87, 4030 Luik, België

1.2 De klant

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de bestelling plaatst bij Mijngratislogo

2. Aanvaarding van de voorwaarden

De klant bevestigt op het ogenblik van het plaatsen van een bestelling dat hij kennis heeft genomen van deze Algemene verkoopvoorwaarden. Door zijn bestelling stemt ermee in en aanvaardt hij ze zonder voorbehoud.

3. Onze verbintenissen

Mijngratislogo verbindt zich om de klanten een logo te leveren vrij van rechten

4. Tarieven

4.1

De prijzen zijn vermeld in euro, btw 21% inbegrepen.

4.2

De tarieven van de diensten zijn die welke van toepassing zijn op het ogenblik van de registratie van de online bestelling.

5. Betaling

Mijngratislogo bewaart op de website geen betalingsgegevens.

6. Aanvaarding, levering van het materiaal en einde van het project.

Na het logo te hebben gekozen en de eventuele wijzigingen te hebben aangebracht, stemt de klant online in met het logo van zijn keuze. Mijngratislogo verbindt er zich toe om, voor de geplaatste bestellingen waar voor betaald dient te worden, het uiteindelijke logo in hoge resolutie en vectorieel te leveren, met alle gebruiksrechten die eraan verbonden zijn. De opdracht stopt automatisch bij overdracht van de logo's door ze te downloaden en de klant zal achteraf geen wijzigingen meer kunnen vragen.

7. Annulering van een bestelling of Klacht

7.1

Elke annulering van een bestelling moet in elk geval gebeuren d.m.v. een aangetekend schrijven en moet ter aanvaarding aan Mijngratislogo worden voorgelegd.

7.2

Als de klant niet tevreden is met zijn bestelling, moet hij dit aan Mijngratislogo laten weten. Om geldig te zijn, moet elke klacht ons bereiken binnen zeven dagen na de datum van de online bestelling, d.m.v. een aangetekend schrijven, waarbij de poststempel als bewijs geldt. Bij terugbetaling verbindt Meingratislogo zich tot het binnen dertig dagen terugbetalen van de prestatie aan de klant. De administratieve kosten voor de terugbetaling zijn integraal ten laste van de klant. Het bedrag van deze kosten bedraagt 30 euro excl. btw. Bij terugbetaling blijven de intellectuele rechten van de logo's volle eigendom van Meingratislogo, en mag de klant er in geen geval gebruik van maken op gevaar van vervolging.

7.3

Bij betwisting zal enkel de Handelsrechtbank van Luik bevoegd zijn.

8. Rechten en intellectuele eigendom

Mijngratislogo  verbindt er zich toe om de intellectuele rechten van het door de klant gekozen en betaalde logo af te staan. De door de klant niet-geselecteerde en niet-betaalde logo's blijven eigendom van Mijgratislogo.

Mijngratislogo geef de mogelijkheid om persoonlijk logo te ontwerpen, dus de klant is hier  verantwoordelijk voor zijn créatie. De klant verplicht zich geen bestaande logo te kopiëren.
De logo iconen aangeboden op de website, blijven de eigendom van Mijgratislogo monlogoperso . We behouden ons het recht deze op de website verder te gebruiken en antebieden.

9. Bescherming van het privéleven

Alle informatie die de klant geeft gegeven op de website m.b.t. zijn persoonlijke gegevens (de naam van de klant, het e-mailadres, het postadres) mag enkel gebruikt worden door Mijngratislogo voor het doel waarvoor deze informatie werd doorgestuurd.

10. Wijzigingen van de algemene verkoopvoorwaarden

Mijngratislogo behoudt zich het recht om de verkoopvoorwaarden op de website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen.